Drill bushing

Drilling guide for machining aeronautical fixing holes.